• Obiady
     • Obiady

     • Uczniowie klas ósmych oraz uczniowie rezygnujący z obiadów od IX 2020 r. proszeni są o pobranie ze strony internetowej szkoły formularza zgody na dokonanie zwrotu wpłaty za obiady za marzec roku 2020.

      Wypełnioną zgodę należy dostarczyć do szkoły (portiernia) lub przesłać na adres sp3@elk.edu.pl w terminie 1 – 19 VI 2020 r.

      Pozostali uczniowie marcową nadpłatę będą mieli odliczoną od należności za obiady za wrzesień 2020 roku.

      formularz zgody

    • Szanowni Rodzice!
     • Szanowni Rodzice!

     •   Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w  zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej.

      Szkoła będzie czynna w  godzinach 7.00 - 16.00. W  związku z tym proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania placówki w okresie pandemii – Procedura bezpieczeństwa.

      W związku z powyższym należy do 21 maja 2020 roku do godz. 13:00  złożyć wniosek o potrzebie przyprowadzenia dziecka do szkoły i  chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych – wychowawczych z  elementami zajęć dydaktycznych.

      Druk wniosku (załącznik nr 2) proszę pobrać, zeskanować i przesłać na adres mailowy szkoły sp3@elk.edu.pl

        Od poniedziałku, 18 maja br. jest możliwość, za zgodą rodziców (załącznik nr 3), prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. 

        Od 25 maja br. uczniowie klas VIII, za zgodą rodziców (załącznik nr 4), będą mieli możliwość korzystania z dobrowolnych konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, a w szczególności egzaminacyjnych. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. 

       

      W czasie pracy szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne zasady bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i  odbierania dzieci oraz ich pobytu w  szkole.

    • Szanowni Rodzice!
     • Szanowni Rodzice!

     • Informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, podjęliśmy decyzję o ponownym uruchomieniu przedszkola od 18 maja 2020 roku. Oddział przedszkolny będzie czynny w godzinach 8.00 - 13.00 – w  tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą. W związku z tym proszę zapoznać się z zasadami funkcjonowania placówki w okresie pandemii – Procedura bezpieczeństwa

      W związku z powyższym należy przesłać podpisany wniosek o potrzebie przyprowadzenia dziecka do szkoły i chęci skorzystania z zajęć opiekuńczych. Druk wniosku (załącznik nr 1) proszę wydrukować, zeskanować i przesłać na adres mailowy placówki.

      Liczba miejsc w oddziale przedszkolnym będzie ograniczona, zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i organu prowadzącego. Szczegółowa organizacja pracy przedszkola zależy od liczby zgłoszonych i przyjętych dzieci.

      O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej do dnia  22 maja 2020 roku do godz. 12.00 telefonicznie.

      Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola w czasie epidemii mają dzieci, których oboje rodziców pracują i  nie mają oni możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

      W czasie pracy przedszkola będzie obowiązywał rygor sanitarny i  szczególne zasady bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w przedszkolu.

       

   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
    • sp3@elk.edu.pl
    • 87 732 60 40
    • Ełk, ul. Grodzieńska 1 Poland