•  

    .

     

     

     

     

    Załącznik nr 1

    do zarządzenia nr 1/2020/2021

    Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3

    im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
    z dnia  28.08.2020 r.

     

    .

    Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie
    i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły

    obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku obowiązujące od 1 września 2020 r.

     

    § 1.

    Ogólne zasady organizacji pracy

    1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsze procedury powstały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
    2. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
    3. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły.
    4. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia sanitarne:
     • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
     • zakrycie nosa i ust,
     • obowiązkowa dezynfekcja rąk,
     • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
     • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
    5. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
    6. W drodze do i ze szkoły/ oddziału przedszkolnego opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
    7. W szkole zaleca się zakrywanie ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli. Najlepiej korzystać z takiej formy zabezpieczenia w czasie przerw, na korytarzach szkolnych.
    8. W przypadku przeciwwskazań dzieci/uczniowie mogą nosić przyłbice lub nie zakrywać ust.
    9. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.
    10. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane.
    11. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
    12. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
    13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
    14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
    15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

    § 2.

    Organizacja i funkcjonowanie grup przedszkolnych i klas szkolnych

    1. W oddziale przedszkolnym powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy od 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m2 , a w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiednio zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5m2 .
    2. Uczniowie i dzieci przedszkolne przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
    3. Uczniowie klas I – III poruszają się ustalonymi ciągami komunikacyjnymi.
    4. Dzieci wchodzą i wychodzą do szkoły wejściem głównym, klasy IV – VIII wejściem od strony boisk.
    5. W miarę możliwości zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
    6. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
    7. Wychowankowie i uczniowie nie przynoszą do szkoły/ oddziału przedszkolnego niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

    § 3.

    Wybór formy kształcenia

    1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej lub zdalnej w zależności od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze powiatu ełckiego, na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku.
    2. W zależności od tego, czy powiat ełcki, na terenie którego ma siedzibę Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
    3. W sytuacji niezaliczenia powiatu ełckiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
    4. W przypadku zaliczenia powiatu ełckiego do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:
    1. mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),
    2. kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
    3. W przypadku zaliczenia powiatu ełckiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
    4. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
    5. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
    6. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
    7. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczególnych.

     

    § 4.

    Nauczyciele

    1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
    2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej.
    3. Podstawowa forma pracy z dziećmi/ uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
    4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
    5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia dzieciom/ uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
    6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
    7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

     

    § 5.

    Rodzice

    1. Do szkoły można przyprowadzać/może przyjść tylko uczeń/dziecko zdrowy/zdrowe - bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
    2. Nie można przyprowadzić/puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
    3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
    4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
    5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
    6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
    7. Dziecko powinno mieć zawsze przy sobie chusteczki higieniczne i maseczkę lub przyłbicę.
    8. Zainstalowana w szkole fontanna wody pitnej zostaje wyłączona do odwołania. Uczeń przynosi do szkoły swoją butelkę wody.

     

    § 6.

    Pracownicy szkoły

    1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
    2. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
    3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
    4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika - kosza wyposażonego w worek.
    5. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
    6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
    7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
    8. Codziennie, a w razie potrzeby częściej, zobowiązuje się pracowników obsługi do:
    • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
    • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
    • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
    • dezynfekcji toalet,
    • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasie i salach oddziałów przedszkolnych.
    1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów
    2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
    • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,
    • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
    • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
    • zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach www.gis.gov.pl

     

    § 7.

    Przyprowadzanie i odbierania dziecka ze szkoły, oddziału przedszkolnego

    1. Do szkoły/ oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń/wychowanek, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w przypadku niewyrażenia zgody na pomiar temperatury dziecku szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
    2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
    3. Dziecko do szkoły/oddziału przedszkolnego mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
    4. Do szkoły uczniowie / oddziału przedszkolnego dzieci przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.
    5. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa.
    6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się wskazanym dla danej grupy wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń, wchodząc do budynku, dezynfekuje ręce.
    7. Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły mogą przebywać tylko i wyłącznie w części wspólnej (przedsionek wejścia głównego), zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 metry.
    8. Wejście do oddziału przedszkolnego odbywa się głównym wejściem od godziny 6:30. Rodzice wychowanków oddziału przedszkolnego mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej (korytarz – od drzwi wejściowych dziecko odbiera pracownik oddziału przedszkolnego), z zachowaniem zasad – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępnie od kolejnego rodzica z dzieckiem /dziećmi 2 m, należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
    9. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 2 m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum.
    10. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

     

    § 8.

    Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

    1. Plac zabaw zostaje czasowo wyłączony z użytkowania.
    2. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce.
    3. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku w miarę możliwości zachowany powinien być dystans między grupami.
    4. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
    5. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
    6. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi.
    7. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym).
    8. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można dezynfekować, umyć.
    9. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
    10. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
    11. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie w godzinach pracy szkoły.

     

    § 9.

    Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

    1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
    2. Uczniowie uczestniczący w zajęciach na terenie szkoły mogą korzystać z biblioteki.
    3. Dzieci nie wchodzą do biblioteki. Zgłaszają chęć wypożyczenia książki, którą podaje bibliotekarz.
    4. Uczniowie podchodzą do wypożyczalni pojedynczo, zachowując dystans społeczny.
    5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
    6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
    7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.

     

    § 10.

    Regulamin świetlicy szkolnej w czasie epidemii COVID - 19

    1. Do świetlicy szkolnej może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
    2. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
    3. Dziecko uczęszczające do świetlicy jest odbierane przez rodzica/ opiekuna prawnego po skończonych zajęciach.
    4. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta. Przed wejściem powinien użyć płynu dezynfekującego.
    5. Dziecko bezpośrednio przed opuszczeniem sali myje ręce.
    6. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
    7. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali w miarę możliwości pod opieką tych samych wychowawców.
    8. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.
    9. Pomoce dydaktyczne używane przez dziecko w świetlicy szkolnej są odkładane do jego indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka, np. klocki.
    10. W przypadku gdy podczas zajęć świetlicowych uczeń korzysta z własnych przyborów szkolnych, nie może wymieniać się nimi z innymi uczniami. Rodzice dziecka są zaś zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.
    11. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując zalecenia sanitarne.
    12. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach.
    13. Grupy dzieci nie mogą się ze sobą stykać (również przy wychodzeniu na szkolny plac zabaw lub boisko szkolne).
    14. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.
    15. W salach świetlicowych mogą pozostać jedynie takie zabawki, wyposażenie i sprzęt, który można zdezynfekować. Sprzęt, który pozostaje, wymaga dezynfekcji minimum po każdym ukończeniu zajęć.
    16. Nauczyciele – opiekunowie używają rękawiczek przy zabiegach przy dziecku (np. w razie konieczności udzielenia pomocy lub przebrania).
    17. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19 (np. gorączka, kaszel, duszności) dziecko jest izolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu i natychmiast powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły i poinformować dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka.
    18. Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt elektroniczny tzn. mailowy, telefoniczny.

    § 11.

    Procedura bezpiecznej dostawy żywności do placówki w czasie możliwości zakażenia cowid–19

    1. Dostawca żywności do placówki oraz osoba odbierająca żywność przed dostawą/odbiorem mają obowiązek skorzystania z płynu dezynfekującego do rąk zgodnie z instrukcją stosowania płynu.
    2. Dostawca żywności do placówki oraz osoba odbierająca żywność mają obowiązek używania jednorazowych rękawiczek oraz maseczki/przyłbicy ochronnej do osłony nosa i ust.
    3. Dostawca ma obowiązek dostarczyć żywność w pojemnikach transportowych przeznaczonych do przewozu żywności, czystych, w dobrym stanie, łatwych doczyszczenia i dezynfekcji lub w miarę potrzeb pojemnikach jednorazowych zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem.
    4. Dostawca ma obowiązek zapewnić dostarczanie żywności surowej przeznaczonej do obróbki termicznej od żywności, która nie będzie jej poddana przed spożyciem.
    5. Dostawca żywności i osoba odbierająca żywność mają obowiązek zachowania bezpiecznego dystansu 1,5 m.
    6. Wyznaczony pracownik kuchni ma obowiązek przed spodziewanym czasem dostawy żywności dokładnie zdezynfekować blaty lub umyć je wodą z detergentem.
    7. Osoba odpowiedzialna (intendent) za przyjmowanie towaru od dostawcy zobowiązana jest do oceny wizualnej stanu zdrowia dostawcy.
    8. Towar należy przyjmować tylko w wyznaczonym do tego miejscu, które należy odpowiednio oznaczyć przy pomocy tablic informacyjnych. Dostawca powinien umieścić zakupione produkty w wyznaczonej strefie.
    9. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie towaru ma obowiązek skontrolować zgodność z zamówieniem (rodzaj, ilość, jakość), stan higieniczno-sanitarny opakowań (uszkodzenia opakowań, obce zapachy, widoczne zanieczyszczenia, wilgoć, pleśń, obecność szkodników bądź ich ślady), ocenić warunki transportu (czystość, czas, sposób wyładowania) oraz temperaturę dostarczonych potraw. Przyjęcie towaru można zakończyć dopiero w momencie stwierdzenia braku nieprawidłowości.
    10. Po opuszczeniu przez dostawcę punktu odbioru towaru należy dokładnie zdezynfekować wszystkie powierzchnie płaskie, klamki itp. przy użyciu środka na bazie alkoholu etylowego (minimum 70 %).
    11. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

     

    Procedura zasad szczególnej ostrożności podczas przygotowywania posiłków w placówce w czasie możliwości zakażenia covid–19

     

    1. Podczas przygotowywania posiłków należy spełnić warunki wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
    2. Do pracy powinny przystąpić jedynie osoby zdrowe niewykazujące żadnych objawów chorobowych. Osoby wykazujące jakiekolwiek objawy chorobowe powinny zostać odsunięte od pracy.
    3. Pracownicy działu kuchni nie powinni mieć bezpośredniego kontaktu z pozostałym personelem placówki, ani podopiecznymi (wyjątek stanowi osoba wydająca posiłki).
    4. Podczas przygotowania posiłków pracownicy powinni być wyposażeni w podstawową odzież ochronną, rękawiczki ochronne.
    5. Wszyscy pracownicy kuchni dbają o czystość i higienę wszystkich sprzętów kuchennych, z których korzystają.
    6. Pracownicy mają obowiązek mycia rąk:

    - przed rozpoczęciem pracy;

    - przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;

    - po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;

    - po zajmowaniu się odpadami/śmieciami;

    - po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;

    - po skorzystaniu z toalety;

    - po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;

    - po jedzeniu, piciu.

    - po wykonaniu każdej innej czynności, co do której istnieje podejrzenie, że nastąpił kontakt z przedmiotem niezdezynfekowanym.

    1. W czasie przygotowywania posiłków wszyscy pracownicy dbają o to, aby produkty przeznaczone do obróbki termicznej nie miały kontaktu z produktami, które nie będą takiej obróbce podlegać.
    2. Pracownicy kuchni na bieżąco dezynfekują opakowania produktów przyniesionych przez intendenta, kontrolują stan żywności.
    3. Wszystkie produkty, które podlegają obróbce termicznej, są poddawane takiej obróbce z należytą starannością.
    4. Pracownicy kuchni zobligowani są do używania podczas przygotowywania posiłków rękawic i fartuchów ochronnych, a przy wydawaniu posiłków dodatkowo przyłbic lub maseczek ochronnych.
    5. Należy zaplanować godziny wydawania posiłków tak, aby na stołówce szkolnej znajdowała się jedna grupa dzieci, aby uczniowie nie mieszali się między sobą.
    6. Po spożyciu posiłków naczynia wielorazowe i sztućce należy wyparzać w zmywarce w temperaturze 82-90 °C.
    7. Po zakończeniu spożywania posiłków przez uczniów, należy umyć i zdezynfekować wszystkie powierzchnie płaskie, stoły, klamki, krzesła, podłogę.

     

    Procedura zachowania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji  stanowisk pracy w kuchni w czasie możliwości zakażenia  wirusem covid-19

     

    1. Pracownicy kuchni nie kontaktują się z pozostałymi pracownikami szkoły, jeżeli nie zachodzi taka konieczność.
    2. Pracownicy kuchni przygotowują posiłki z produktów dostarczonych przez intendenta.
    3. Po otrzymaniu produktów dezynfekują opakowania, w których przechowywane są produkty.
    4. Pracownicy kuchni odpowiadają za dezynfekcję blatów po każdorazowym zakończeniu wydawania posiłków.
    5. Pracownicy kuchni w rękawiczkach jednorazowych, odbierają naczynia z resztkami posiłku w okienku zabudowanym pleksą  w taki sposób, aby uniemożliwić kontakt  z osobami oddającymi naczynia po spożytym posiłku.
    6. Naczynia i sztućce są na bieżąco myte, wyparzane w temperaturze minimum 60°oraz przechowywane w zamkniętych szafach.

     

    Procedura zachowania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców w czasie możliwości zakażenia wirusem covid-19

     

    1. Dezynfekcji podlegają wszystkie sprzęty i narzędzia, które były używane przez pracowników w trakcie pracy, a także wszystkie powierzchnie, takie jak blaty, stoły, biurka, klamki, z których pracownik korzystał lub dotykał w ciągu danego dnia pracy.
    2. Dezynfekcję przeprowadza wyznaczony pracownik kuchni. Pracuje w rękawiczkach ochronnych.
    3. Dezynfekcja odbywa się poprzez dokładne spryskanie sprzętu lub powierzchni płynem do dezynfekcji o minimalnej zawartości alkoholu co najmniej 60%.
    4. Płyny dezynfekujące dostępne są dla pracowników .Za uzupełnianie zapasów odpowiedzialny jest kierownik administracyjny.
    5. Po zdezynfekowaniu sprzęty i narzędzia muszą zostać odłożone na właściwe miejsce.
    6. Po zakończonej dezynfekcji pracownik zdejmuje i wyrzuca do kosza specjalnie do tego przeznaczonego rękawiczki jednorazowe.
    7. Naczynia i sztućce powinny być wyparzane w temperaturze minimum 60°. Po osuszeniu powinny zostać schowane do szafy przeznaczonej do ich przechowywania.

    Procedura wydawania posiłków w czasie możliwości zakażenia wirusem covid -19

     

    1. Podczas wydawania potraw uczniom należy bezwzględnie przestrzegać zasad higieny i bezpieczeństwa, w celu wyeliminowania powstania zanieczyszczeń na tym etapie.
    2. Pracownik wydaje posiłki w okienku zabudowanym pleksą ubrany w fartuch, rękawice jednorazowe uczniowie odbierający zachowują dystans.
    3. W przypadku, gdy niemożliwe jest, aby na stołówce szkolnej przebywała tylko jedna grupa, należy zachowywać maksymalny dystans pomiędzy uczniami z poszczególnych grup. Uczniów należy usadzać w odstępie 2 metrów. Wszyscy uczniowie przed wejściem na stołówkę powinni pod nadzorem opiekuna dokładnie umyć ręce zgodnie z instrukcją.
    4. Po rozpoczęciu wydawania posiłku przez  wyznaczone osoby opiekunowie grup dbają o prawidłowe spożywanie posiłków.
    5. Po opuszczeniu stołówki szkolnej przez każdą grupę uczniów należy umyć i zdezynfekować powierzchnie płaskie, stoły, klamki, krzesła, podłogę, itp. a pomieszczenie dokładnie przewietrzyć.

     

    § 12.

    Kontakt z osobami trzecimi

    1. Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.
    2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
    3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczonym do tego obszarze: przedsionek-wejście główne i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
    4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

    § 13.

    Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

    1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły/ oddziału przedszkolnego.
    2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
    3. Nauczyciel/pracownik, który zauważył u dziecka oznaki choroby, w tym  podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0ºC niezwłocznie powiadamia pielęgniarkę szkolną/ dyrektora szkoły/ wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym  pomieszczeniu.
    4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. izolatorium – sala 011, służące do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe. Jeżeli nie ma osoby, która może pełnić dyżur z odizolowanym dzieckiem, wówczas nauczyciel wyznacza odizolowane miejsce w klasie lub sali.
    5. Izolatorium to jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
    6. W izolatorium dziecko przebywa pod opieką pielęgniarki szkolnej z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
    7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ełku (nr tel. 87 621 77 50) oraz organ prowadzący szkołę.
    8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
    9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
    10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

    § 14.

    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

    1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
    2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
    3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
    4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
    5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
    6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
    7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
    8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
    9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
    10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

    § 15.

    Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

    1. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
    2. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły powinien stosować się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę (do 14 dni), a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.

     

    §16.

    Postanowienia końcowe

    1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
    2. Traci moc procedura wprowadzona w dniu 24.03.2020 r. zarządzeniem dyrektora szkoły nr 8/2020.
    3. Procedura może być modyfikowana. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
    4. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
    5. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole.
    6. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1.
    7. Dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.
    8. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 2.
    9. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
    10. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

     

    Załącznik nr 2

     

    Deklaracja rodziców

    Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

    przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1)

     

    Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że (proszę zaznaczyć kółko):

    • Zapoznałam/łem się z treścią Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującej na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku.
    • Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa i zasad związanych z reżimem sanitarnym a przede wszystkim: przyprowadzani/ puszczenia do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, (bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała) oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki (max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.
    • Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych.
    • Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie pobytu w szkole.
    • Zobowiązuję się do poinformowania szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
    • Moje dziecko nie miało kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą na COVID-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.
    • Moje dziecko nie jest/jest  (proszę zaznaczyć) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

     

     

    ………………………………………………………………………………..……………

                                                                                                                                                     (czytelny podpis matki/ojca)

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku
   • sp3@elk.edu.pl
   • 87 732 60 40
   • Ełk, ul. Grodzieńska 1